Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 0347 - 32 56 20
E. post.vianen@oosterlicht.nl

Ziek, absent en beter melden

Dagelijks vanaf 07.00 uur via tel. 0347 - 32 56 20. Of via e-mail: verzuim.vianen@oosterlicht.nl

Ziek naar huis
De leerling meldt zich af bij de coördinator leerlingzaken en neemt bij terugkeer een "blauw" briefje, ingevuld en ondertekend door de ouder mee.

Dokter, orthodontist, enz.
De leerling meldt zich met het afsprakenkaartje of een briefje van thuis bij de administratie als hij weggaat en als hij terugkomt.

Aanvraag bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Gebruik hiervoor dit formulier

Aanvraagformulier extra verlof

Magister, ook voor ouders/verzorgers

Inloggen op Magister: klik hier

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is (en dat doet u via 'Instellingen').

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6: klik hier

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:

magister.vianen@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost.

Schoolgids

Veel praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Schoolgids 2020 -2021

Als school moeten en willen wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij geen Personeelslijst meer op onze website mogen publiceren. Deze lijst vindt u dan ook niet meer op www.oosterlicht.nl ondanks dat wij dat in de schoolgids hebben vermeld. Bij de eerste ouderavond van uw kind(eren) ontvangt u het e-mailadres (en eventueel telefoonnummer) van de mentor. 

Bovendien kunt u altijd het emailadres en telefoonnummer van de administratie gebruiken:

post.vianen@oosterlicht.nl

Tel. 0347 - 32 56 20

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen, tijdens het mentoruur, maken wij pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een pestprotocol.

Antipestcoördinator Oosterlicht Vianen:
vacature

MaS

Informatie over Maatschappelijke Stage (MaS): klik hier

OosterlichtFlits

De OosterlichtFlits is de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze verschijnt een aantal keer per schooljaar en wordt u per e-mail toegezonden. Beleef het Oosterlicht!

OosterlichtFlits OCV nr. 01


OosterlichtFlits OCN nr. 02